ඉංග්‍රීසි මිස්ට ඇදේ දාගෙන ගහන ගැහිල්ල. අම්මෝ ඒ ගැහිල්ල